MAPA POMOCY REGIONALNEJ 2014-2020 2017-05-14T07:16:33+00:00

Mapa pomocy regionalnej na lata 2014–2020

Maksymalna intensywność pomocy regionalnej liczona jako stosunek wartości pomocy regionalnej, wyrażonej w ekwiwalencie dotacji brutto, do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, wynosi:
1) 50% – na obszarach należących do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;
2) 35% – na obszarach należących do województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego oraz na obszarach  należących do podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;
3) 25% – na obszarach należących do województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;
4) 20% – na obszarze należącym do podregionu warszawskiego zachodniego;
5) 15% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31  grudnia 2017 r.;
6) 10% – na obszarze należącym do miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Maksymalną wartość pomocy regionalnej udzielanej na realizację dużego projektu inwestycyjnego ustala się zgodnie ze wzorem:

I = R × (50 mln euro + 0,5 × B + 0,34 × C),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
I – maksymalną wartość pomocy dla dużego projektu inwestycyjnego,
R – intensywność pomocy w zależności od obszaru, na którym ma być zlokalizowana inwestycja
B – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 50 mln euro,  ustaloną według kursu średniego walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w
dniu udzielenia pomocy – nieprzekraczającą równowartości 100 mln euro,
C – wielkość kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą przekraczającą równowartość 100 mln euro.
Maksymalną intensywność pomocy regionalnej udzielanej małym lub średnim przedsiębiorcom, w rozumieniu
ustalonym przez Komisję Europejską, z wyłączeniem nowych inwestycji o kosztach kwalifikowanych przekraczających 50 mln euro, podwyższa się o 20 punktów procentowych brutto w przypadku małych  przedsiębiorców oraz o 10 punktów procentowych brutto w przypadku średnich przedsiębiorców, w stosunku do maksymalnej intensywności określonej dla poszczególnych obszarów.