POIR 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego 4 Stock – termin naboru 12 stycznia – 31 marca 2016

W ramach Działania 3.1 Poddziałania 3.1.5 dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

JESTEŚ ZAINTERESOWANY POZYSKANIEM DOTACJI DLA TWOJEJ FIRMY – ZADZWOŃ +48 500 252 070 LUB NAPISZ

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

(w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):

• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;

• na rynek GPW 800 000,00 zł;

• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;

• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;

• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

Usługi doradcze będące kosztami kwalifikowalnymi:

 • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze udziałowym takich jak:

w przypadku regulowanego rynku GPW:

 1. procedura obiegu informacji poufnych,
 2. polityka informacyjna spółki,
 3. raport due dilligence,
 4. wycena spółki,
 5. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 6. memorandum informacyjne,
 7. prospekt emisyjny,
 8. teaser inwestycyjny,
 9. prezentacja inwestorska.

w przypadku NewConnect:

 1. raport due dilligence,
 2. wycena spółki,
 3. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 4. dokument informacyjny,
 5. memorandum informacyjne,
 6. prospekt emisyjny,
 7. teaser inwestycyjny,
 8. prezentacja inwestorska,
 9. dokument ofertowy.

w przypadku zagranicznego rynku regulowanego: dokumentacja i analizy niezbędne do pozyskania zewnętrznego finansowania z danego rynku.

 • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze dłużnym

– w przypadku wprowadzenia obligacji na rynek Catalyst:

 1. raport due dilligence,
 2. raport z audytu sprawozdań finansowych,
 3. dokument informacyjny lub nota informacyjna,
 4. memorandum informacyjne,
 5. prospekt emisyjny,
 6. warunki emisji,
 7. wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta).

Wykonawcami usług, o których mowa w ust. 4 mogą być:

 • w przypadku usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania na rynkach krajowych (GPW, NewConnect, Catalyst):

– autoryzowani doradcy, przy czym wskazany przez wnioskodawcę podmiot pełniący funkcję Autoryzowanego Doradcy figuruje w rejestrze Autoryzowanych Doradców publikowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.,

– domy maklerskie, przy czym wskazany przez wnioskodawcę podmiot pełniący funkcję domu maklerskiego posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie oferowania instrumentów finansowych i figuruje na liście Domów Maklerskich, publikowanej przez Komisję Nadzoru Finansowego,

– inne podmioty, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego finansowania (np. biegły rewident, kancelaria prawna),

– agencje ratingowe, przy czym wskazany przez wnioskodawcę podmiot świadczący usługę doradczą ratingu figuruje na liście zarejestrowanych i certyfikowanych agencji ratingowych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) – dotyczy wyłącznie Catalyst.

 • w przypadku usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania na rynku zagranicznym:

– podmioty posiadające akredytację danego rynku do świadczenia usług w przedmiotowym zakresie, a w przypadku braku takiego wymogu na danym rynku, doświadczenie w zakresie wprowadzania spółek na określony zagraniczny rynek regulowany.

2017-05-14T07:16:35+00:00

Leave A Comment