Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2016 2017-05-14T07:16:33+00:00

PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (PO WER)

OPIS POSZCZEGÓLNYCH OSI PRIORYTETOWYCH POWER

ORAZ POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ

na lata 2014 – 2020

Działanie 1.1. Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe

Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe

Działanie 1.3 Wsparcie osób młodych znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji

2.1 E-administracja i otwarte zasoby

2.1.1 Elektroniczna administracja

2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

2.1.3 E-usługi w edukacji

2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia

3.1 Strefy aktywności gospodarczej

3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT

3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR

3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju

3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy

3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

3.4.4 Dotacje dla MŚP

3.4.5 Bony na doradztwo

4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT

4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

4.3.4 Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy

4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

4.5 Zrównoważony transport miejski

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

5.1 Adaptacja do zmian klimatu

5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

5.2.1 Gospodarka odpadami -ZIT

5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

5.3 Ochrona zasobów wodnych

5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT

5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych

6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR

6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych

6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

7.1 Infrastruktura drogowa

7.1.1 Drogi regionalne

7.1.2 Drogi subregionalne -ZIT

7.1.3 Drogi subregionalne -SPR

7.2 Transport kolejowy

7.2.1 Tabor kolejowy

7.2.2 Linie kolejowe

7.2.3 Regionalny transport kolejowy

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

8.2 Aktywizacja zawodowa

8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie instrumentów zwrotnych

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

8.4.2 Adaptacja do zmian

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

8.6.2 Programy zdrowotne

Działanie 5.1 Programy profilaktyczne

Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych

Działanie 5.3 Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych

Działanie 5.4 Kompetencje zawodowe i kwalifikacje kadr medycznych

Działanie 6.1 Pomoc techniczna

AKTUALNOŚCI

WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

CHCESZ UZYSKAĆ DOTACJĘ?

UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ KONSULTACJĘ I SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Zadzwoń +48 500 252 070 lub napisz i umów się na darmowe konsultacje
  • Kompleksowe wsparcie
  • Pomoc w zakresie pełnego finansowania
  • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
  • Rozliczenie dotacji
  • Wsparcie działu księgowego
  • Doświadczenie – nasi specjaliści pozyskują dotacje od 2003 roku
  • Monitoring funduszy europejskich dla firm