REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO 2017-05-20T16:26:33+00:00

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DLA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Działania w ramach Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

W ramach tych działań i poddziałań organizowane są konkursy w województwie łódzkim.

Działanie I.1 Rozwój infrastruktury badań i innowacji

Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje

Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw

Działanie II.1 Otoczenie biznesu

Poddziałanie II.1.1 Tereny inwestycyjne
Poddziałanie II.1.2 Profesjonalizacja usług biznesowych

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP
Poddziałanie II.2.2 Promocja gospodarcza regionu

Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP

Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP
Poddziałanie II.3.2 Instrumenty finansowe dla MŚP

Działanie III.1 Niskoemisyjny transport miejski

Działanie III.2 Drogi

Działanie III.3 Transport multimodalny

Działanie III.4 Transport kolejowy.

Zagadnienia związane ze zwiększeniem dostępności transportowej oraz promocją proekologicznych rozwiązań transportowych są ściśle powiązane z interwencjami na rzecz gospodarki niskoemisyjnej.

Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii

Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT

Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii

Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT

Poddziałanie IV.2.2 Termomodernizacja budynków

Poddziałanie IV.2.3 Termomodernizacja budynków w oparciu o zastosowanie instrumentów finansowych

Działanie IV.3 Ochrona powietrza

Poddziałanie IV.3.1 Ochrona powietrza – ZIT

Poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza
Działanie V.1. Gospodarka wodna i przeciwdziałanie zagrożeniom

Poddziałanie V.1.1 Gospodarka wodna i zarządzanie ryzykiem
Poddziałanie V.1.2 Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego
Działanie V.2 Gospodarka odpadami

Działanie V.3 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Poddziałanie V.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT
Poddziałanie V.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna

Działanie V.4 Ochrona przyrody

Poddziałanie V.4.1 Ochrona przyrody
Poddziałanie V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska

W ramach osi priorytetowej VII Infrastruktura dla usług społecznych realizowane będą trzy cele tematyczne:
-CT2 Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości TIK:
Działanie VII.1 Technologie informacyjno-komunikacyjne
-CT9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją:
Działanie VII.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
Działanie VII.3 Infrastruktura opieki społecznej
-CT10 Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie:
Działanie VII.4 Edukacja

Działanie VIII.1 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia przez powiatowe urzędy pracy

Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej osób po 29. roku życia

Działanie VIII.3 Wsparcie przedsiębiorczości

Poddziałanie VIII.3.1 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych

Poddziałanie VIII.3.2 Wsparcie przedsiębiorczości w formach zwrotnych

Poddziałanie VIII.3.3 Wsparcie przedsiębiorczości w formach bezzwrotnych – ZIT

Działanie IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – ZIT

Działanie IX.2 Usług i na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Poddziałanie IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne

Poddziałanie IX.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne -ZIT

Działanie IX.3 Rozwój ekonomii społecznej

Poddziałanie IX.3.1 Miejsca pracy w sektorze ekonomii społecznej

Poddziałanie IX.3.2 Koordynacja ekonomii społecznej

Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3

Działanie X.2 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Poddziałanie X.2.1 Konkurencyjność przedsiębiorstw i ich pracowników

Poddziałanie X.2.2 Wdrożenie programów typu outplacement

Działanie X.3 Ochrona, utrzymanie i przywrócenie zdrowia

Poddziałanie X.3.1 Programy z uwzględnieniem rehabilitacji medycznej ułatwiające powroty do pracy oraz umożliwiające wydłużenie aktywności zawodowej

Poddziałanie X.3.2 Programy profilaktyczne dotyczące chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu

Poddziałanie X.3.3 Działania uzupełniające populacyjne programy profilaktyczne w kierunku wczesnego wykrywania nowotworu jelita grubego, piersi i szyjki macicy

Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji.
Działanie XI.2 Kształcenie osób dorosłych.
Działanie
XI.3 Kształcenie zawodowe

Działanie XII.1 Potencjał instytucji

Działanie XII.2 System realizacji

Działanie XII.3 Potencjał beneficjentów

Działanie XII.4 Informacja i promocja

OFICJALNA STRONA INTERNETOWA Z DOKUMENTAMI DOTYCZĄCYMI DOTACJI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

znajdziecie tam oficjalne informacje o wszystkich ogłoszonych konkursach w łódzkim – niestety nie ma ich wiele dla przedsiębiorców

– http://www.rpo.lodzkie.pl/

Harmonogram konkursów dla RPO Łódzkie na 2017 – harmonogram został zaktualizowany w marcu 2017 roku – ma on charakter orientacyjny. Możemy z niego się dowiedzieć jakie konkursy będą jeszcze organiziwane w tym roku, a które juz na pewno nie.

plik pdf z harmonogramem

CHCESZ UZYSKAĆ DOTACJĘ?

UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ KONSULTACJĘ I SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Zadzwoń +48 508 258 333 lub napisz i umów się na darmowe konsultacje
  • Kompleksowe wsparcie

  • Pomoc w zakresie pełnego finansowania

  • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami

  • Rozliczenie dotacji

  • Wsparcie działu księgowego

  • Doświadczenie – nasi specjaliści pozyskują dotacje od 2003 roku

  • Monitoring funduszy europejskich dla firm