REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 2017-05-14T07:16:33+00:00

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020

1.1 Infrastruktura badawcza sektora nauki

1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

1.2.3 Bony na innowacje

1.3 Małopolskie centra innowacji

2.1 E-administracja i otwarte zasoby

2.1.1 Elektroniczna administracja

2.1.2 Cyfrowe zasoby regionalne

2.1.3 E-usługi w edukacji

2.1.4 E-usługi w informacji przestrzennej

2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia

3.1 Strefy aktywności gospodarczej

3.1.1 Strefy aktywności gospodarczej – ZIT

3.1.2 Strefy aktywności gospodarczej – SPR

3.2 Promocja postaw przedsiębiorczych oraz potencjał IOB

3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

3.4.1 Instrumenty finansowe dla MŚP – wczesna faza rozwoju

3.4.2 Instrumenty finansowe dla MŚP – powyżej 24 m-cy

3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

3.4.4 Dotacje dla MŚP

3.4.5 Bony na doradztwo

4.1 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii

4.1.1 Rozwój infrastruktury produkcji energii ze źródeł odnawialnych

4.1.2 Rozwój infrastruktury dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych

4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

4.3 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym

4.3.1 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – ZIT

4.3.2 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – SPR

4.3.3 Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej – inwestycje regionalne

4.3.4 Głęboka modernizacja budynków wielorodzinnych mieszkaniowych – instrument finansowy

4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza

4.4.1 Obniżenie poziomu niskiej emisji – ZIT

4.4.2 Obniżenie poziomu niskiej emisji – SPR

4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa stałe) – SPR

4.5 Zrównoważony transport miejski

4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski – ZIT

4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski – SPR

5.1 Adaptacja do zmian klimatu

5.1.1 Przeciwdziałanie klęskom żywiołowym

5.1.2 Wsparcie służb ratunkowych

5.2 Rozwijanie systemu gospodarki odpadami

5.2.1 Gospodarka odpadami -ZIT

5.2.2 Gospodarka odpadami – SPR

5.3 Ochrona zasobów wodnych

5.3.1 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – ZIT

5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – SPR

6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego
6.1.1 Ochrona i opieka nad zabytkami

6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych

6.1.3 Rozwój instytucji kultury oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego

6.1.4 Lokalne trasy turystyczne – SPR

6.1.5 Regionalna sieć tras rowerowych

6.2 Ochrona różnorodności biologicznej

6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu

6.3.1 Rozwój lokalnych zasobów subregionów – SPR

6.3.2 Wsparcie miejscowości uzdrowiskowych

6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych

7.1 Infrastruktura drogowa

7.1.1 Drogi regionalne

7.1.2 Drogi subregionalne -ZIT

7.1.3 Drogi subregionalne -SPR

7.2 Transport kolejowy

7.2.1 Tabor kolejowy

7.2.2 Linie kolejowe

7.2.3 Regionalny transport kolejowy

7.2.4 Infrastruktura dla obsługi podróżnych – SPR

8.1 Aktywizacja zawodowa – projekty PUP

8.2 Aktywizacja zawodowa

8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej

8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji

8.3.2 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w tym w formie instrumentów zwrotnych

8.4 Rozwój kompetencji kadr i adaptacja do zmian

8.4.1 Rozwój kompetencji kadr sektora MŚP

8.4.2 Adaptacja do zmian

8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym

8.6 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej

8.6.1 Realizacja programów przekwalifikowania pracowników i wsparcie dla pracodawców

8.6.2 Programy zdrowotne

9.1 Aktywna integracja
9.1.1 Aktywna integracja – projekty konkursowe wyłącznie dla OPS/PCPR

9.1.2 Aktywna integracja – projekty konkursowe

9.2 Usługi społeczne i zdrowotne
9.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne w regionie

9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT

9.2.3 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – SPR

9.3 Wsparcie ekonomii społecznej

10.1 Rozwój kształcenia ogólnego

10.1.1 Wychowanie przedszkolne – ZIT

10.1.2 Wychowanie przedszkolne – SPR

10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne

10.1.4 Małopolska chmura edukacyjna

10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych

10.2 Rozwój kształcenia zawodowego

10.2.1 Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT

10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR

10.2.3 Koordynacja kształcenia zawodowego uczniów

10.2.4 Kształcenie zawodowe osób dorosłych

10.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych

11.1 Rewitalizacja miast
11.1.1 Rewitalizacja głównych ośrodków miejskich w regionie

11.1.2 Rewitalizacja miast średnich i małych

11.2 Odnowa obszarów wiejskich

11.3 Fundusz Rewitalizacji i Odnowy Małopolski

11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych

12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia
12.1.1. Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie

12.1.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia

12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – SPR

12.1.4. Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym – ZIT

12.2 Infrastruktura edukacyjna

AKTUALNOŚCI

DOTACJE DLA MAŁOPOLSKI

CHCESZ UZYSKAĆ DOTACJĘ?

UMÓW SIĘ NA DARMOWĄ KONSULTACJĘ I SKORZYSTAJ Z NASZYCH USŁUG

Zadzwoń +48 500 252 070 lub napisz i umów się na darmowe konsultacje
  • Kompleksowe wsparcie
  • Pomoc w zakresie pełnego finansowania
  • Przygotowanie wniosku wraz z załącznikami
  • Rozliczenie dotacji
  • Wsparcie działu księgowego
  • Doświadczenie – nasi specjaliści pozyskują dotacje od 2003 roku
  • Monitoring funduszy europejskich dla firm