RPO Łódzkie- 2.2.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Modele biznesowe MŚP. Termin naboru 1.06.17 – 9.06.17

RPO Łódzkie- 2.2.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw. W ramach RPO dla województwa łódzkiego ogłoszono konkurs w ramach: OSI II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działania II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałania II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

Celem działania jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego sektora MŚP.

Nabór wniosków o dofinansowanie: 1 czerwca 2017 r., a kończy 9 czerwca 2017 r. Realizacja projektu nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Typ projektu podlegający dofinansowaniu:

opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji.

Przez nowy model biznesowy przedsiębiorstwa zmierzający do jego internacjonalizacji należy rozumieć opracowanie dotyczące wprowadzenia nowych lub już istniejących produktów lub usług przedsiębiorstwa na nowe rynki zbytu za granicą. Nowy model biznesowy przedsiębiorstwa musi:

  •  być opracowaniem o zindywidualizowanym i spersonalizowanym charakterze,
  • określać strategię przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji,
  • zostać sporządzony zgodnie ze Wzorem nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji, stanowiącym Załącznik nr 4 do w Regulaminu konkursu.
  • być dokumentem niemającym charakteru opracowania akademickiego ani dokumentu nadmiernie uniwersalnego, zawierającego zbyt ogólne analizy i rekomendacje możliwe do odniesienia do różnych odbiorców.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu: 50% wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 100 000,00 zł.

Preferowane są projekty wpisujące się w REGIONALNE INTELIGENCJE SPECJALIZACJE WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO (za wpisanie się w jedną z nisz otrzymuje się 9 na 35 punktów – maksymalnych).

Punktacja przedstawia się następująco:

  • nisza specjalizacyjna – 9 punktów
  • na terenie OSI – 2 punkty
  • potencjał wnioskodawcy – 1. doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej, 2. posiadanej przez przedsiębiorstwo pozycji rynkowej, 3. posiadanych zasobów (materialnych, niematerialnych, kadrowych) umożliwiających realizację projektu – po 4 punkty, czyli max. 12 punktów
  • potencjał oferty: 3 pkt – czy wnioskodawca ponosi nakłady na działalność B+R dla produktów lub usług, które będą stanowiły przedmiot eksportu, plus 2 pkt – czy produkt lub usługa stanowiący przedmiot eksportu może funkcjonować na więcej niż 1 rynku zbytu, plus 1 pkt – czy produkt lub usługa stanowiący przedmiot eksportu nawiązuje do tożsamości historycznej, kulturowej, społecznej regionu, czyli max. 12 punktów.

Łącznie 35 punktów. Minimalne 60 % stanowi 21 punktów.

Regulamin konkursu – pdf.

 

Jeśli jesteś zainteresowany tym konkursem – SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI! NAPISZ LUB ZADZWOŃ 508 258 333
2017-05-20T17:17:33+00:00