RPO Łódzkie 6.2.1 – Rozwój gospodarki turystycznej – termin 23 maja 2016 – 3 czerwca 2016

Wnioski należy składać od dnia 23 maja 2016 r. do dnia 3 czerwca 2016 r.

Przedmiotem Konkursu jest wybór projektów do dofinansowania, spośród zgłoszonych do udziału w naborze w ramach Osi priorytetowej VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem szczegółowym działania jest zwiększone wykorzystanie walorów przyrodniczych i kulturowych województwa łódzkiego dla rozwoju gospodarki turystycznej.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 000 000 Euro.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu w ramach Konkursu wynosi 89% kosztów kwalifikowalnych projektu w przypadku projektów rewitalizacyjnych oraz 85% w przypadku pozostałych typów projektu (w przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis poziom dofinansowania wynikać będzie z odrębnych przepisów prawnych).

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

a) budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,

b) prace budowalne w celu przystosowania istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,

c) inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych.

W ramach ww. typów projektów, wyłącznie jako element projektu zgodnego z celem działania VI.2, mogą być realizowane:

  • inwestycje związane z zakupem wyposażenia i sprzętu niezbędnego do realizacji projektu,
  • inwestycje polegające na zagospodarowaniu bezpośredniego otoczenia funkcjonalnie powiązanego z realizowanym projektem,
  • inwestycje odnoszące się do dziedzictwa kulturowego i infrastruktury kulturalnej (w tym zakup sprzętu i wyposażenia),
  • kampanie promujące ofertę turystyczną.

Podmiotami, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałania VI.2.1 Rozwój gospodarki turystycznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 są:

a) przedsiębiorcy

b) jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jst.

c) Wsparcie będą mogły uzyskać również projekty partnerskie zawiązane przez jednostkę samorządu terytorialnego z podmiotami publicznymi, PGL Lasami Państwowymi i ich jednostkami organizacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, instytucjami kultury, kościołami i związkami wyznaniowymi oraz osobami prawnymi kościołów i związków wyznaniowych, LGD.

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/62-rozwoj-gospodarki-turystycznej-621-rozwoj-gospodarki-turystycznej/

Miejsce składania wniosków: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego Departament ds. Regionalnego Programu Operacyjnego ul. Traugutta 21/23, 90-113 Łódź (pokój 1007 – X piętro)

Jesteś zainteresowany tym programem-

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

2017-05-14T07:16:35+00:00